Regulamin

Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym www.skworcu.com.pl

§ 1

Słowniczek Regulaminu

 

Regulamin - niniejszy regulamin sprzedaży w sklepie internetowym www.skworcu.com.pl z dnia 01.08.2012 roku wraz z późniejszymi zmianami;

Sklep internetowy – sklep internetowy działający pod adresem www.skworcu.com.pl sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu, prowadzony przez Jana Skworc prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą

 

SMAK-COM Jan Skworc przy ulicy Władysława Jagiełły13c/65, 41-106 Siemianowice Śląskie,

NIP 643-112-62-75, REGON 240438118,

e-mail: marek.skworc@skworcu.com.pl

nr telefonu 695 923 403

konto nr 69 1050 1357 1000 0090 9563 0530 (w tytule przelewu proszę podawać numer ID zamówienia)

 

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, które dokonują zakupów w Sklepie internetowym;

Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep internetowy skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania produkt, wybraną przez Klienta formą dostawy;

Adres e-mail – adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym lub zamówieniu;

Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę z przedsiębiorcą w celu bezpośrednio niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

§ 2

Ochrona danych osobowych

 

1. Dane osobowe klientów Sklepu internetowego są przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w celu:

a. realizacji umowy

b. jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep internetowy.

2. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

3. Każdy Klient ma prawo do dostępu oraz kontroli przetwarzania danych osobowych, które jego dotyczą, w tym prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania danych, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

 

§ 3

Opisy i zdjęcia produktów

 

Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie sklepu internetowego, kierowane przez Sklep internetowy nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do zawarcia umowy.

 

§ 4

Ceny

 

1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.skworcu.com.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN) oraz zawierają aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT.

2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta.

 

§ 5

Zamówienia

 

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok z wyłączeniem okresu od 21 grudnia do 2 stycznia każdego roku. Zamówienia złożone w soboty, w niedziele oraz w święta ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do wprowadzania przerw technicznych w korzystaniu ze Sklepu Internetowego a informacja o planowanych przerwach technicznych zostanie umieszczona na stronie głównej Sklepu.

2. Zamówienia można składać poprzez Sklep internetowy, telefonicznie, pocztą elektroniczną, listownie na adres prowadzenia działalności przez Jana Skworc.

3. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia składanego poprzez Sklep Internetowy jest dokonanie rejestracji w systemie tegoż Sklepu Internetowego. Rejestracji można dokonać zarówno przed złożeniem zamówienia jak i w trakcie wypełniania formularza zamówienia, poprzez podanie niezbędnych informacji w tym adresu e-mail.

4. W celu złożenia zamówienia poprzez Sklep internetowy, Klient wypełnia formularz zamówienia znajdujący się na stronie Sklepu internetowego. Nieprawidłowo wypełnione formularze nie będą realizowane.

5. Koniecznym elementem zamówienia jest podanie:

a) zamawianego produktu znajdującego się w aktualnej ofercie Sklepu Internetowego,

b) adres, na jaki ma być dostarczony produkt,

c) informację czy Sklep Internetowy ma wystawić fakturę VAT,

d) sposób płatności,

e) sposób dostawy z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 Regulaminu,

f) adresu e-mail Klienta,

g) numeru telefonu,

h) akceptacja Regulaminu.

6. Sklep Internetowy po otrzymaniu zamówienia zawierającego wszystkie konieczne elementy (zawarte w § 5 ust. 5 ninejszego Regulaminu) potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji telefonicznie lub drogą e-mailową. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem a Sklepem internetowym.

7. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem do realizacji ani nie jest chwilą zawarcia umowy.

8. W przypadku braku dostępności określonego towaru/towarów czy to asortymentu, czy żądanej przez Klienta ilości, Klient jest niezwłocznie o tym fakcie powiadamiany telefonicznie lub e-mailowo. W tej sytuacji Klient decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

9. Realizacja zamówienia następuje po uprzednim dokonaniu przelewu na rachunek bankowy Sklepu Internetowego w BRE BANK S.A. nr 88 1140 2004 0000 3102 4395 0432 lub w ING nr 69 1050 1357 1000 0090 9563 0530 , chyba że Klient wybrał opcję dostawy za pobraniem zgodnie z § 6 ust. 3 Regulaminu.

10. Klient do czasu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji ma prawo wprowadzać zmiany w zamówieniu, bądź całkowicie je anulować.

 

§ 6

Warunki Dostawy

 

1. Produkt kupiony w Sklepie internetowym zostanie dostarczony za pośrednictwem kuriera POCZTEX-u lub system dystrybucji przesyłek Poczty Polskiej.

2. Czasem realizacji zamówienia jest czas od chwili zawarcia umowy do chwili otrzymania go przez Klienta, na który składa się:

a) kompletowanie towaru, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki;

b) czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

3. Koszt wysyłki uzależniony jest od wagi zamawianego towaru oraz sposobu płatności zgodnie z poniższym zestawieniem:

Tabela kosztów wysyłki

 

4. Jeśli łączna wartość nabywanych towarów przekroczy 150 zł to Klient zwolniony jest z opłaty za dostawę. W takich sytuacjach Klient zobowiązany jest do określenia sposobu dostawy nie w formularzu zamówienia a osobno wysyłając wiadomość e-mail.

5. Po otrzymaniu przesyłki Klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany towar, a o ewentualnych usterkach czy też niedoborach niezwłocznie poinformować sprzedawcę.

 

§ 7

Sposób zapłaty

 

1. Klient z chwilą zawarcia umowy jest zobowiązany do zapłaty ceny za zamówiony produkt/produkty powiększonej o stosowne koszty wysyłki określone w § 6 ust. 3 ninejszego Regulaminu.

2. Płatność za produkt może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób:

a) Przed wydaniem (wysyłką) towaru Klientowi przelewem na rachunek bankowy Sklepu internetowego (tzw. przedpłata),

b) W momencie odbioru towaru gotówką do rąk przewoźnika (tzw. pobranie przy odbiorze przesyłki).

3. Sklep internetowy może przenieść prawa i przekazać obowiązki wynikające z zawartej umowy na inne podmioty wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną przez Klienta na piśmie pod rygorem nieważności.

 

§ 8

Zwrot towaru

 

1. Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty zakupu i musi fakt ten poprzeć pisemnym oświadczeniem.

2. Zwrot towaru do Sklepu internetowego powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży.

3. W sytuacji, gdy klient zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.

 

§ 9

Procedura reklamacji

           

1. Jeżeli zakupiony wysyłkowo produkt zawiera wady, należy je zgłosić niezwłocznie Sklepowi internetowemu, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od wykrycia wady.

2. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Sklep internetowy, który rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.

 

§ 10

Postanowienia końcowe

 

1. Umowa sprzedaży jest zawierana między Klientem a Janem Skworc prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą SMAK-COM Jan Skworc.

2. Regulamin obowiązuje od dnia umieszczenia go na stronie internetowej Sklepu i stanowi integralną cześć umowy zawieranej z Klientem.

3. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin obowiązywać będzie dla zamówień złożonych od dnia umieszczenia jego treści na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Informacja o planowanej zmianie zostanie umieszczona w widocznym miejscu na stronie internetowej (stronie głównej) Sklepu Internetowego na 7 dni przed dniem, w którym zmiana ta miała by obowiązywać. Ponadto, osoby, które dokonały rejestracji w systemie Sklepu Internetowego zostaną powiadomione mailowo o planowanych zmianach w tym samym terminie.

5. Prawem Umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej, a do rozpatrywania wszelkich sporów związanych z Umową i niniejszym Regulaminem pomiędzy Sklepem internetowym a Klientem są sądy Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku wątpliwości, przyjmuje się, że umowa zawarta została w miejscu siedziby Sklepu internetowego, tj. w Siemianowicach Śląskich. Niniejszy punkt nie może skutkować pozbawieniem Konsumenta ochrony wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa zwykłego pobytu Konsumenta.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, jak również Ustawy o ochronie danych osobowych

 

 

 

 

 

  • Dodaj link do:
  • facebook.com